Regulamin


Dział I. Postanowienia ogólne

1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1  Właściciel – firmę BAJBAK Arkadiusz Kowalski  z siedzibą w Warszawie , Łojewska 28 lok 43, 03-392 Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu m.  st. Warszawy  pod numerem 144178, o nr REGON 015565093 i nr NIP 524-178-00-25

1.2   Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bajbak.pl  sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

1.3   Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.

1.4    Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5   Konto Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

1.6    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.

1.7   Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.8    Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

2.       Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

        2.1 połączenie z siecią Internet,

        2.2 przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub nowszy, Firefox 27 lub nowszy) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML z CSS) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script (wersji 7.51 lub nowsza). Wszystkie w zaktualizowanej zgodnie z zaleceniami producenta wersji oraz włączonym zapisywaniem plików „cookies”,

        2.3 konto poczty e-mail.

 

Dział II. Warunki realizacji zamówienia

 1.  Sklep działa przez 24 godziny na dobę, co oznacza, że Klient może złożyć zamówienia w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonaniu czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 2.  Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że produkty są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu . W przypadku niedostępności  oraz oznaczenia „Zapytaj o czas realizacji” w opisie produktu) części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia oraz podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3.  W wyjątkowych sytuacjach, gdy Klient dokona zakupu produktu dostępnego w Sklepie, a z jakiejś przyczyny produkt ten okaże się być niedostępny,  Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, a wartość niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona na konto Klienta.
 4.  Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem Sklepu z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży.
 5.  Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

5.1 jakie produkty zamówił,

5.2 adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty) oraz (opcjonalnie) czy i jeśli tak to na jaki adres ma zostać wystawiona faktura,

5.3 sposób dostawy (Poczta Polska, firma kurierska lub odbiór osobisty).

5.4 sposób płatności.

6. Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. 

Dział III. Czas realizacji zamówienia

 1.  Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie 2 dni robochych , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się od: daty otrzymania płatności/zaliczki (przelew bankowy) lub w przypadku płatności „za pobraniem” wysyłka następuje maksymalnie w wskazanym w terminie realizacji.
 2. Jeżeli termin realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu wykraczałby poza określony w pkt 1, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia nowego terminu realizacji zamówienia, jego zmianę lub anulowania zamówienia i niezwłocznego zwrotu wpłaty, jeżeli nastąpiła przedpłata, o czym Klient każdorazowo zostanie powiadomiony w celu wyrażenia akceptacji na którąś z wyżej wskazanych opcji.
 3. O statusie zamówienia Sklep informuje Klienta e-mailem.
 4.  W przypadku zamówienia większej ilości produktów, których „Termin realizacji” jest różny, Klient ma możliwość, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym ze Sklepem, realizacji niepełnego zamówienia tzn. z pominięciem produktu (produktów), który nie został jeszcze przygotowany do realizacji zamówienia.
 5.  Sklep informuje, że w przypadku zamówień niektórych produktów wysyłka realizowana może być poprzez kilka osobnych paczek przesyłanych w różnych terminach (terminy wynikają z opisu zawartego przy danym produkcie – „Termin realizacji”). Raz poniesiona opłata za przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z cennikiem wskazanym w sekcji „Koszty dostawy”, obejmuje koszty przesłania wszystkich paczek związanych z danym zamówieniem.

Dział IV. Zmiany w zamówieniach

1.        Zmian w zamówieniu można dokonywać na etapie statusu „oczekuje”, o czym Klient informowany jest mailem. Po zmianie statusu na „w trakcie  realizacji” nie ma już możliwości dokonywania zmian w zamówieniu.

2.       Wprowadzanie zmian do zamówienia, zgodnie z zasadą wskazaną w pkt. 1, możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr 22 675 54 69, 508 151 079, 696 249 576

Dział V. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

 1.  Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (przy każdym produkcie widnieje również cena netto). Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2.  Aktualny cennik kosztów przesyłki dostępny jest w sekcji „Koszty dostawy”.
 3.  Ceną wiążącą dla Właściciela Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4.  Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).
 5. Aktualne informacje na temat promocji dostępne są w sekcji „Promocje”. Jeżeli z opisu danej promocji nie wynika inaczej, przewidziane w nich rabaty nie łączą się.

Dział VI. Forma płatności za zamówienia i formy dostawy

1.  Klient ma do wyboru następujące FORMY PŁATNOŚCI
-  PRZELEW - wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym pełnej kwoty,
-  PRZY ODBIORZE - płatność należy uiścić w momencie dostarczenia towaru u doręczyciela,
-  PŁATNOŚC GOTÓWKĄ – płatność należy uiścić w momencie odbioru towaru w biurze handlowym lub dostarczającego pracownika Sklepu
-  PARTNER – warunki płatności uzgadniane indywidualnie ze stałymi Partnerami                         

Dane do Przelewu zwykłego (wpłata na konto):

BAJBAK Arkadiusz Kowalski z siedzibą w Warszawie , Łojewska 28 lok 43, 03-392 Warszawa

PKO Bank Polski S.A. 12 1020 1042 0000 8702 0013 7570

W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych płatnika.

2.Klient ma do wyboru następujące FORMY DOSTAWY
- odbiór w biurze handlowym Sklepu  - (Warszawa ul. Staniewicka 12 lok 107, pon.-pt. 8.00 – 16.00) [opłata 0 zł, PRZELEW, PŁATNOŚC GOTÓWKĄ, PARTNER]
- dostawa  transportem Sklepu - (tylko na terenie Warszawy) [opłata 15 zł brutto, bez opłaty przy zamówieniach powyżej 1000 zł, PRZELEW, PŁATNOŚC GOTÓWKĄ, PARTNER]
- przesyłka Poczta Polska  - [opłata 17 zł brutto*, bez opłaty przy zamówieniach powyżej 1000 zł, PRZELEW, PŁATNOŚC GOTÓWKĄ, PRZY ODBIORZE, PARTNER]
- kurier – [opłata 20 zł brutto* PRZELEW, PŁATNOŚC GOTÓWKĄ, PRZY ODBIORZE, PARTNER]
Podane ceny są cenami netto i obowiązują tylko dla paczek nieprzekraczających wagi  5 kg.
- przesyłka Poczta Polska pobraniowa - opłata 23,15 zł brutto*, bez opłaty przy zamówieniach powyżej 1000 zł, przy formach płatności  PRZY ODBIORZE, PŁATNOŚC GOTÓWKĄ, PARTNER
-  kurier pobraniowa – opłata 30,46 zł brutto*  przy formach płatności: PRZY ODBIORZE, PŁATNOŚC GOTÓWKĄ, PARTNER

 * Opłata za transport jest zależna od rzeczywistej wagi towaru po spakowaniu w paczkę i z tego powodu może odbiegać od podanej ceny.

3.W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

Dział VII. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy.

 1.  Właściciel Sklepu odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2.  Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony produkt. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowo na adres: bajbak@op.p,

               Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
               -  opis problemu będącego podstawą reklamacji,
               - oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych           lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców),
               - numer zamówienia, datę i numer faktury zakupu.

 1. Właściciel Sklepu rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Właściciel Sklepu nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Właściciel Sklepu.
 2. Klient w ramach rękojmi ma prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient ma również prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

              Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. Konsument zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sklep  zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i pouczenie o tym prawie zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1.  Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje wyłącznie konsumentom, tj. Klientom będącym osobami fizycznymi dokonującymi zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu produktu nie przysługuje osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 2.  Zwrotowi nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie z oferty Sklepu oraz towary, które zostały rozpakowane z ich oryginalnych opakowań- zabezpieczeń septycznych (Prawo farmaceutyczne. Tekst ujednolicony z dnia 25.11.2013. art. 96. pkt 5., pkt.6. z późniejszymi zmianami)
 3.  Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie:

http://www.bajbak.pl/webpage/wzor-formularza-odstapienia-od-umowy.html

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Dział VIII. Ochrona danych i polityka prywatności oraz plików cookies

Dane osobowe i polityka prywatności

 1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma BAJBAK Arkadiusz Kowalski  z siedzibą w Warszawie , Łojewska 28 lok 43, 03-392 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  - w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
  - w związku z zapisaniem się na newsletter (subskrybcję) Sklepu (na co Klient wyraża zgodę poprzez odznaczenie stosownego checkboxu, a następnie po potwierdzeniu faktu rejestracji, zgodnie z instrukcją przekazaną w pierwszym mailu, co będzie tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie adresu e-mail w opisanym celu),
  - w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  - w związku z rejestracją Konta Klienta,
  - w związku z korespondencją mailową,
  - dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.